Beiskolázás

A Kalocsai Szent István Gimnáziumba a 2020-2021. tanévre jelentkezettek ideiglenes felvételi sorrendje:

Társadalomtudomány szakirány (a megtekintéshez kattintson ide)

Természettudomány szakirány (a megtekintéshez kattintson ide)

Műszaki szakirány (a megtekintéshez kattintson ide)

Informatika szakirány (a megtekintéshez kattintson ide)

Angol nyelv szakirány (a megtekintéshez kattintson ide)

Német nyelv szakirány (a megtekintéshez kattintson ide)

A Kalocsai Szent István Gimnázium felvételi tájékoztatója 

A Kalocsai Szent István Gimnázium olyan 8. osztályos tanulók jelentkezését várja, akik a középiskolai tanulmányaik sikeres befejezése és az érettségi vizsga megszerzése után felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni. Iskolánk célkitűzései szerint ugyanis legfontosabb feladataink egyike éppen ezen tanulmányok előkészítése, amelyhez elengedhetetlen az érettségi vizsgákra való maximális felkészítés. Fontosnak tartjuk továbbá bármely területen tehetséges tanulóink képességének minél szélesebb körű fejlesztését és kibontakoztatását, melyhez kiváló lehetőség a tanulmányi versenyekre való felkészítés, azon az eredményes részvétel. Ezért igyekszünk minden jelentős versenyen a tehetséges tanulóinkat elindítani, melynek eredményeképp számos kiemelkedő megyei és országos eredmény született az elmúlt években. A fentiek mellett nagyon fontos feladatunknak tekintjük a közösségfejlesztést osztály- és iskolai szinten egyaránt. Ennek érdekében szervezzük a hagyományos osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat, a sportnapot, a nyári evezős és kerékpártúrákat, a balatoni táborozásokat, a különböző iskolai rendezvényeket.  

Azoknak a 8. osztályos tanulóknak a jelentkezését várjuk tehát, akik szeretnének jól felkészülni az érettségi vizsgájukra, jó alapokat akarnak szerezni további tanulmányaik folytatásához vagy egy jó szakma elsajátításához, és egy jó középiskolai közösség tagjai szeretnének lenni.

A 2020-2021. tanévre meghirdetett képzések 

A 2020-2021. tanévre 6 különböző tanulmányi területet kínálunk a tanulni vágyó 8. osztályos tanulóknak. Mindegyik közös jellemzői az alábbiak: Ø a gimnáziumi kerettantervre épül az oktatás; Ø két idegen nyelv tanulása kötelező:

o 1. nyelv: az angol nyelv vagy német nyelv, o 2. nyelv: az angol nyelv vagy német nyelv vagy az orosz nyelv;

 • az idegen nyelv és az informatika oktatása minden évfolyamon és osztályban csoportbontásban történik;
 • 11. évfolyamon a matematika és az idegen nyelv tantárgyak óraszáma heti 1-1 órával magasabb, további heti 4 tanórából minden tanuló szabadon választhat emelt szintű érettségire felkészítő (heti 2 tanóra) és középszintű érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) foglalkozások közül úgy, hogy mind a 4 tanórát fel kell használnia;
 • 12. évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) óraszáma heti 1 tanórával magasabb, további heti 4 tanórából minden tanuló szabadon választhat emelt szintű érettségire felkészítő (heti 2 tanóra) és középszintű érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) foglalkozások közül úgy, hogy mind a 4 tanórát fel kell használnia.       

A választható tanulmányi területek kódja, rövid jellemzése: 

Kódszám: 0001 – társadalomtudomány szakirány

A társadalomtudomány szakirányon elsősorban a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg. A kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban tanítjuk az 1. idegen nyelvet, az informatikát és a matematikát.

A társadalomtudomány szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között társadalomtudományi szakterületek – pl. jog, pszichológia, szociológia, bölcsészettudomány, tanár szak, média stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0002 – természettudomány szakirány

A természettudomány szakirányon elsősorban a kémia, valamint a biológia tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg. A kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban tanítjuk az 1. idegen nyelvet, az informatikát és a matematikát.

A természettudomány szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között természettudományi szakterületek – pl. orvos, állatorvos, gyógyszerész, gyógypedagógus, vegyész, élelmiszeripar stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0003 – műszaki szakirány

A műszaki szakirányon elsősorban a matematika, valamint a fizika tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg. A kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban tanítjuk az 1. idegen nyelvet és az informatikát.

A műszaki szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között műszaki pályák – pl. mérnök, építész, műszaki menedzser stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0004 – informatika szakirány

Az informatika szakirányon elsősorban a matematika, valamint az informatika tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg. Informatikából már a 9. évfolyamon megkezdjük a programozás oktatását is. A kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban tanítjuk az 1. idegen nyelvet.

Az informatika szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között informatikával kapcsolatos szakterületek – pl. informatikus, programozó, gazdasági szak, stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0005 – angol nyelv szakirány

Az angol szakirányon az angol nyelv emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg. A kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban tanítjuk az informatikát és a matematikát.

Az angol szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akik már általános iskolában tanulták az angol nyelvet, és továbbtanulási terveik között idegenforgalommal, turisztikával, vendéglátással stb. kapcsolatos területek szerepelnek.

Kódszám: 0006 – német nyelv szakirány

A német szakirányon a német nyelv emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg. A

kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban tanítjuk az informatikát és a matematikát.

A német szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akik már általános iskolában tanulták az német nyelvet, és továbbtanulási terveik között idegenforgalommal, turisztikával, vendéglátással stb. kapcsolatos területek szerepelnek.

A felvételi eljárás menete  

Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulókat a felvételi eljárás során felvételi pontszámuk alapján, tanulmányi területenként rangsoroljuk. A felvételi pontszámot az általános iskolai tanulmányi eredményekből számított ún. hozott pontszámokból, valamint a központi felvételi dolgozatokra kapott pontszámokból számított ún. szerzett pontszámokból képezzük. A felvételi pontszámok alapján tagozatkódonként külön-külön rangsoroljuk a tanulókat.  

1. Központi írásbeli felvételi vizsga  

Gimnáziumunkba csak azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik részt vesznek a központi felvételi írásbeli vizsgán. Erre a felvételi jelentkezést megelőzően külön jelentkezési lappal kell jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni 2019. december 6-ig a Kalocsai Szent István Gimnáziumba vagy egy másik olyan középiskolába, amely csatlakozott a felvételi vizsgát megelőzőegységes felvételi írásbeli vizsgához. A sajátos nevelési igényű tanulóknak, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknak (2011. évi CXC. Tv. 4.§ 25. pont; 4.§ 3. pont) esetében – a vizsgaszervezés érdekében – a szakértői véleményt és a speciális körülmények igénylésére vonatkozó szülői kérvényt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Az egyéni elbírálás alapján lehetséges intézkedésekről a felvételi vizsgát szervező intézmény intézményvezetője dönt.

A dolgozatot nem kötelező a Kalocsai Szent István Gimnáziumban megírni, az bármelyik másik – a rendszerhez csatlakozott – középiskolában megírható.  

A felvételi dolgozat egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A dolgozat megírásának egységes időpontja 2020. január 18. (szombat) 10 óra. Ha valaki neki fel nem róható ok miatt (pl. betegség, verseny stb.) ezen a napon nem tudja megírni a dolgozatot, 2020. január 23-án 14 órakor pótolhatja ezt. Az írásbeli vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. Biztosítjuk azoknak a tanulóknak a speciális vizsgakörülményeket, akik a jelentkezési lapon ezt kérték, és csatolták a szükséges dokumentumokat (szülői kérvény, szakértői vélemény). Az írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes tanuláshoz szükségesek. A feladatlapokat központi javítási útmutató alapján javítják gimnáziumunk tanárai. A kijavított dolgozatokat 2020. január 24-én 8 órától 16 óráig a vizsgázó és szülője megtekintheti, azokról saját költségén másolatot készíthet, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó az észrevételeit 2020. január 28-án 16 óráig adhatja le az intézményvezető-helyettesi irodában. A dolgozatok eredményéről legkésőbb 2020. február 6-ig tájékoztató teljesítménylapot küldünk a tanulóknak. Az elért eredmények az iskola weboldalán ( www.szig - kalocsa.sulinet.hu ) is megtekinthetők.  

2. Jelentkezés a Kalocsai Szent István Gimnáziumba 

A nyolcadik osztályos tanulók az iskolánk címére nyomtatott formában postai úton vagy személyesen eljuttatott jelentkezési lappal jelentkezhetnek iskolánkba. A jelentkezési lapot 2020. február 19-ig kell eljuttatni hozzánk. 

A jelentkezési lap kitöltéséhez iskolánk adatai közül a következők szükségesek:  

OM azonosító: 027942  

Név: Kalocsai Szent István Gimnázium  Cím: 6300 Kalocsa, Hunyadi u. 23-25.  

A jelentkezési lapon meg kell adni a választott tanulmányi területek kódját. Mindenképpen azt javasoljuk, hogy több képzést is jelöljenek meg a jelentkezési lapon. Ügyeljenek arra, hogy ezek között kötelező a rangsor felállítása, ami a tanulmányi területekre való felvételt befolyásolja. Ezért kérjük, hogy a sorrendet alaposan gondolják át! Szükség esetén telefonos vagy személyes konzultációval szívesen segítünk a sorrend eldöntésében. A választható tanulmányi területek az előzőekben ismertetettek szerint a következők:

0001 – társadalomtudomány szakirány

0002 – természettudomány szakirány

0003 – műszaki szakirány

0004 – informatika szakirány

0005 – angol nyelv szakirány

0006 – német nyelv szakirány

A jelentkezési lapon meg kell adni, hogy felvétel esetén milyen idegen nyelvet kíván tanulni a tanuló. Gimnáziumunkban két idegen nyelv tanulása kötelező. Javasoljuk, hogy azt a nyelvet válassza a tanuló 1. nyelvként, amelyet már általános iskolában is tanult. A jelentkezési lapon feltétlenül fel kell tüntetni, hogy melyik nyelvet szeretnék 1. nyelvként, és melyiket 2. nyelvként tanulni.

A tanulmányi eredmények ponthoz be kell írni valamennyi tanult tantárgy hetedik év végi és nyolcadik félévi osztályzatát.  

Akik nem a Kalocsai Szent István Gimnáziumban írták a központi felvételi írásbeli dolgozatot, azoknak a teljesítménylapot vagy annak hitelesített másolatát csatolniuk kell a jelentkezési laphoz!  

3. A felvételi rangsor megállapítása  

A felvételi rangsort a hozott pontok és a szerzett pontok összegezése után nyert felvételi pontszám alapján készítjük el.  

Hozott pontok  

A felvételi pontszámok hozott pontjainak megállapítása során az általános iskolai tanulmányi eredményekből a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok közül a következő tantárgyakat vesszük figyelembe:  

 • magyar nyelv  
 • magyar irodalom  
 • történelem  
 • tanult idegen nyelv  
 • matematika  
 • kémia

A magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyeiből külön-külön átlagot képzünk, és ezt a többi – fentebb felsorolt – tantárgy osztályzataival összeadva majd megszorozva 2vel kapjuk a hozott pontok összegét, maximálisan 100 pontot.  

Ha a tanulót az általános iskolában szakértői vélemény alapján mentesítették az értékelés és minősítés alól a felsorolt tárgyak valamelyikéből, a hozott pontok számítása a következők szerint történik:

Ø    a felsorolt tárgyakból szerzett osztályzatokat összeadjuk, és kiszámítjuk, hogy a tanuló által elért pontszám az általa maximálisan szerezhető pontszám hány százaléka, Ø            ez az érték lesz a tanuló hozott pontszáma.

Szerzett pontok  

A szerzett pontszámot írásbeli felvételi vizsga keretében szerezhetik meg a tanulók. A magyar nyelvből és matematikából megírt dolgozatokat egységes útmutató alapján javítják és pontozzák abban az iskolában, ahol a felvételi dolgozatot a tanuló megírta. A dolgozatokra külön-külön 50 pontot lehet szerezni. Az elért pontszámokat összeadjuk. A kapott összeget szerzett pontszámként kezeljük. Így maximálisan 100 pont lehet a szerzett pontszám.  

Ha a tanulónak a szülő írásbeli kérésére a központi felvételi írásbeli helyszínének intézményvezetője teljes vagy részleges mentesítést engedélyezett az értékelés és minősítés alól a felvételi tantárgyak valamelyikéből, akkor a szerzett pontok számítása a következők szerint történik:

 • ha teljes felmentése van a tanulónak magyar nyelv, magyar irodalom, vagy matematika tantárgyból, akkor az adott felvételi dolgozatot nem kell megírnia; a szerzett pontok számításánál a másik felvételi dolgozat eredményét kétszeres szorzóval vesszük figyelembe;
 • ha a tanulónak egy részterületről (pl. helyesírás) van felmentése, akkor az adott témakörbe tartozó feladatok nem kerülnek értékelésre. Az itt szerezhető pontszám az elérhető pontszámból levonásra kerül, és a különbség lesz a számára elérhető pontszám maximuma. A tanuló százalékos teljesítményét ez alapján határozzuk meg, majd ebből számítjuk ki az adott dolgozatra adható szerzett pontszámot.

Rangsorok elkészítése tagozatkódonként   

Minden tanulónak összesítjük a pontszámait, illetve kiszámítjuk a százalékos teljesítményét. Az összesítés során duplázási lehetőség van abban az esetben, ha a szerzett pontszám magasabb, mint a hozott pontszám. Ekkor az összpontszám kiszámítása a következő:   Összpontszám = szerzett pontok 2

Minden egyéb esetben az összpontszám az alábbiak szerint számítható:  

Összpontszám = hozott pontok + szerzett pontok

A pontszámok alapján tanulmányi területenként készítjük el a rangsorokat. A rangsor a következőket tartalmazza:

 • a tanuló oktatási azonosítószáma (a tanuló a jelentkezési lapon kérheti, hogy az oktatási azonosító helyett az általa megadott jeligével azonosítsák a rangsorban);  
 • a hozott pontszám;
 • a magyar nyelv dolgozatra kapott pontszám;
 • a matematika dolgozatra kapott pontszám;
 • a szerzett felvételi pontszám,
 • az elért összpontszám;
 • az adott tanulmányi területen elért helyezés.

A rangsor megállapítása a következő szempontok – sorrend szerinti – figyelembevételével történik:

 1. összpontszám
 2. halmozottan hátrányos helyzet
 3. szerzett pontszám
 4. 0001, 0005, 0006 kódszámú tanulmányi területen a magyar nyelv dolgozat pontszáma

0002, 0003, 0004 kódszámú tanulmányi területen a matematika dolgozat pontszáma

Ha egy tanuló több tanulmányi területre is benyújtotta jelentkezését, akkor természetesen mindegyiken ugyanazzal az eredménnyel fog szerepelni, de a rangsorban elfoglalt helye valószínűleg más-más lesz.  

Elutasítjuk a jelentkezését és így nem nyerhet felvételt a gimnáziumba az a tanuló, akire az alábbiak közül bármelyik vonatkozik:  

 • nem vett részt az írásbeli felvételi vizsgán,   
 • 7. év végén vagy 8. osztály félévében elégséges osztályzata volt a hozott pontszámok számításánál figyelembe vett tantárgyak bármelyikéből,  
 • az írásbeli felvételi vizsgán valamely tárgyból nem éri el a szerezhető pontok legalább  15%-át (8 pontot).  

A Kalocsai Szent István Gimnáziumba felvételizettek felvételi jegyzékéről a gimnázium intézményvezetője dönt a fentiek alapján. A felvételi jegyzéket 2020. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk: kifüggesztjük a földszinti hirdetőtáblára, valamint letölthető lesz a gimnázium weblapjáról. Az így elkészített rangsorokat küldjük el az országos központba is.  

Az ideiglenes rangsor ismeretében a jelentkezőknek lehetőségük van a bejelölt sorrend módosítására. Ezt az általános iskolában lehet megtenni 2020. március 20-ig. Kérjük, hogy az esetleges módosításról telefonon, e-mailben vagy személyesen tájékoztassák a gimnázium intézményvezetőjét is. A gimnázium a győri felvételi központtól kapott jelentkezési adatok alapján alakítja ki a végső rangsort, amelyet 2020. április 8-ig küld el az országos központnak.  

4. Tanulók értesítése a felvételről 

A felvétel végső eredménye (egyeztetett felvételi jegyzék) az országos központban egyesített adatok alapján 2020. április 23-ig alakul ki, a középiskolák eddig az időpontig kapják meg az egyeztetett felvételi jegyzéket. A Kalocsai Szent István Gimnáziumba felvételt nyer az a tanuló, aki az egyeztetett felvételi jegyzéken a tagozatonként megadott felvehető létszámon belüli helyezést ér el, és nem nyert felvételt másik középiskolába. Helyhiány miatt utasítjuk el a felvételi kérelmét azoknak a tanulóknak, akik a tagozatonként megadott felvételi létszám feletti rangsorolást kapnak. A felvételről szóló értesítést vagy az elutasítást 2020. április 30-ig az összes jelentkezőnek elküldjük.  

Az elutasított felvételi kérelmekre jogorvoslati lehetőség van.  

5. Nyílt nap a Kalocsai Szent István Gimnáziumban 

Iskolánkban 2019. november 30-án (szombaton) nyílt napot tartunk. Itt mindenki személyes tapasztalatokat szerezhet iskolánkról, részletesen tájékozódhat oktatási munkánkról, a meghirdetett tanulmányi területek sajátosságairól.

Pályázatok

Fenntartó

Bajai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Sárosi Magdolna

6500 Baja, Kenderes út 5-7.

Közösségi oldalaink

Kövess minket facebookon is!

Kapcsolat

Kalocsai Szent István Gimnázium

6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25.

Intézményvezető: 06-78-461-412

Intézményvezető-helyettes: 06-78-466-824

Titkárság: 06-78-462-660

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.